Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu


Maj 2023

Podstawowym celem przy opracowywaniu koncepcji było stworzenie
wielofunkcyjnej, atrakcyjnej i przyjaznej głównej przestrzeni publicznej
miasta, przy uwzględnieniu następujących założeń:
ukształtowanie głównego placu Starego Miasta oraz jego otoczenia
z zastosowaniem charakterystycznych, prostych i szlachetnych form,
nadających temu miejscu indywidualny wyraz,
stworzenie możliwości różnorodnego wykorzystywania terenu,
z uwzględnieniem funkcji typowych dla centrum miejskiego,
zastosowanie urozmaiconej aranżacji z szerokim wprowadzeniem
zieleni,
uwzględnienie kontekstu przestrzennego i historycznego miejsca,
wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych oraz związanych
z niwelowaniem niekorzystnych zmian klimatycznych.