Akademia Muzyczna w Krakowie


KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA

NOWEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE.

Projekt przeszedł do drugiego etapu i otrzymał wyróżnienie.

 

Główną ideę oparliśmy na stworzeniu otwartej na otoczenie, przyrodę kompozycji w przestrzeni miasta, będącej miejscem o wysokiej jakości
i estetyce wpisanym w kulturalny charakter miasta, a dla użytkowników miejscem nauki, twórczości, integracji ze sztuką i naturą.

Zabudowa powiązana z naturą tworzyć winna nową wartość urbanistyczną i miastotwórczą w niezurbanizowanym terenie dzielnicy Grzegórzki.

Dla realizacji idei przyjęliśmy następujące założenia:

– strefowanie i rozdział funkcji – strefa koncertowa i strefa dydaktyczna

– rozbicie funkcjonalno-przestrzenne zabudowy – oddzielne pawilony

– skoncentrowanie rozrzuconej w zieleni zabudowy wokół centralnego placu oraz osi kompozycyjnej pn-pd,

– obniżenie intensywności i wysokości zabudowy wzdłuż osi kompozycyjnej

– wkomponowanie całości założenia w istniejącą zieleń

Powstał czytelny i spójny układ urbanistyczny rozśrodkowanych, różnych brył – dający możliwość zintegrowania funkcji przy jednoczesnym wyraźnym jej rozdziale.

Główny punkt kompozycji oraz oś kompozycyjną układu wyznacza zachowany wartościowy drzewostan. Zakładany układ przestrzenny poprzez wyodrębnienie osobnych pawilonów, otwarcia widokowe oraz transparentne, szklone elewacje od strony parku integruje istniejącą przestrzeń naturalnej zieleni z proponowaną zabudową.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Kompozycja

Centralny punkt kompozycji stanowi Plac z Jesionem usytuowany w miejscu zachowanego wartościowego drzewostanu, a główna oś kompozycyjna została wytworzona ciągiem komunikacji pieszej – Pasaż Wewnętrzny, na kierunku pn-pd, przecinając Plac z Jesionem. Oś i ciąg pieszy komunikują całość założenia od strefy wejściowej od strony miasta do wyjścia na bulwary wiślane.

Osobne, dedykowane dla poszczególnych funkcji uczelni pawilony rozmieszczono wzdłuż osi kompozycyjnej – Pasażu Wewnętrznego łączącego reprezentacyjną strefę wejściową – Plac Frontowy, wewnętrzne pasaże miedzy budynkami, centralny Plac z Jesionem, a zakończonej piętrzącymi się kaskadowo tarasami w kierunku bulwarów wiślanych.